Zhongyu Shi

Zhongyu Shi

Member

Peking University

Interests
  • 计算机视觉
  • 多智能体
  • 认知推理
Education
  • B.E. in Artificial Intelligence, 2023-2027

    Peking University